Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

Senin, 21 November 2011

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 66. AT TAHRIIM - SURAT 67. AL MULK - SURAT - SURAT 68. AL QALAM - SURAT 69. AL HAAQQAH - SURAT 70. AL MA'AARIJSURAT 66. AT TAHRIIM
1.   Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2.   Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3.   Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafshah dengan Aisyah) kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) lalu Hafshah bertanya: "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab: "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".
4.   Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.
5.   Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.
6.   Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
7.   Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan.
8.   Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".
9.   Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
10.            Allah membuat istri Nuh dan istri Lut perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, maka kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya); "Masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk (neraka)".
11.            Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang lalim",
11.
12.            dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh (ciptaan) Kami; dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat.

SURAT 67. AL MULK
1.   Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu,
2.   Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
3.   Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?
4.   Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.
5.   Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.
6.   Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, memperoleh azab Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
7.   Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak,
8.   hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir). Penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?"
9.   Mereka menjawab: "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan (nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".
10.            Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala".
11.            Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
12.            Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
13.            Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.
14.            Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?
15.            Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
16.            Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang?,
17.            atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku?
18.            Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (rasul-rasul-Nya). Maka alangkah hebatnya kemurkaan-Ku.
19.            Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu.
20.            Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah Yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.
21.            Atau siapakah dia ini yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezeki-Nya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?
22.            Maka apakah orang yang berjalan terjungkel di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
23.            Katakanlah: "Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.
24.            Katakanlah: "Dia-lah Yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepada-Nya-lah kamu kelak dikumpulkan".
25.            Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?".
26.            Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan".
27.            Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.
28.            Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, (maka kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa yang pedih?"
29.            Katakanlah: "Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya-lah kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata".
30.            Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?".

SURAT 68. AL QALAM
1.   Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
2.   berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
3.   Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
4.   Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
5.   Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan melihat,
6.   siapa di antara kamu yang gila.
7.   Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
8.   Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
9.   Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
10.            Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
11.            yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
12.            yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
13.            yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
14.            karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
15.            Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala."
16.            Kelak akan kami beri tanda dia di belalai-(nya).
17.            Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil) nya di pagi hari,
18.            dan mereka tidak mengucapkan: "Insyaa Allah",
19.            lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,
20.            maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita,
21.            lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:
22.            "Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".
23.            Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan.
24.            "Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu".
25.            Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).
26.            Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),
27.            bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)"
28.            Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"
29.            Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim".
30.            Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
31.            Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".
32.            Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
33.            Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.
34.            Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
35.            Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?
36.            Mengapa kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
37.            Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,
38.            bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.
39.            Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
40.            Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"
41.            Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.
42.            Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,
43.            (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
44.            Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Qur'an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,
45.            dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.
46.            Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan utang.
47.            Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
48.            Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
49.            Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nimat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
50.            Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
51.            Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Qur'an dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".
52.            Dan Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

SURAT 69. AL HAAQQAH

1.   Hari kiamat,
2.   apakah hari kiamat itu?
3.   Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
4.   Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
5.   Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa,
6.   Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
7.   yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
8.   Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.
9.   Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.
10.            Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
11.            Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera,
12.            agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
13.            Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
14.            dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
15.            Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
16.            dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
17.            Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
18.            Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
19.            Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".
20.            Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
21.            Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai,
22.            dalam surga yang tinggi.
23.            Buah-buahannya dekat,
24.            (kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".
25.            Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),
26.            Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,
27.            Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
28.            Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
29.            Telah hilang kekuasaanku dariku"
30.            (Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya."
31.            Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
32.            Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
33.            Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
34.            Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
35.            Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini.
36.            Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
37.            Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
38.            Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
39.            Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
40.            Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
41.            dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
42.            Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
43.            Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
44.            Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
45.            Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.
46.            Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
47.            Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
48.            Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
49.            Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan (nya).
50.            Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
51.            Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
52.            Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar.

SURAT 70. AL MA'AARIJ
1.   Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi,
2.   Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya,
3.   (Yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.
4.   Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.
5.   Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.
6.   Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil).
7.   Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi).
8.   Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak.
9.   Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan),
10.            Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya,
11.            Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya.
12.            Dan istrinya dan saudaranya,
13.            Dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).
14.            Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.
15.            Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak,
16.            Yang mengelupaskan kulit kepala,
17.            Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama).
18.            Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.
19.            Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.
20.            Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,
21.            dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,
22.            kecuali orang-orang yang mengerjakan salat,
23.            yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya,
24.            dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,
25.            bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),
26.            dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,
27.            dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
28.            Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).
29.            Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
30.            kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
31.            Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
32.            Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
33.            Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.
34.            Dan orang-orang yang memelihara salatnya.
35.            Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.
36.            Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,
37.            Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok?
38.            Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,
39.            Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).
40.            Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.
41.            Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.
42.            Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,
43.            (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),
44.            dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.


You might also like:
TERJEMAHAN  ALQUR’AN 30 JUZ
2.   SURAT 3. ALI 'IMRAN             

You might also like:
ILMU PELAYARAN :
· BP2IP Tangerang
· Stabilitas kapal
· DINAS JAGA dan P2TL
· Variasi Deviasi dan Sembir dalam Ilmu Pelayaran
· KODE MORSE
· ARAH MATA ANGIN DALAM ILMU PELAYARAN
· Lambung timbul
· SOLAS
· GAMBAR KAPAL
· Wisma BP2IP Tangerang Banten
· Mata Angin
· Ranjau jangkar
· PERATURAN INTERNATIONAL TENTANG PENCEGAHAN TUBRUKAN DI LAUT 1972
· WASTE BIN COLOR CODING
· 10 Kapal Hantu Paling Misterius Dan Mistis
· Kisah Titanik
· Sejarah Perompak Bajak Laut Somalia


You might also like:
   Kisah Mualaf
13.            Irene Handono: Menyaksikan
15.            Ketika "Rapper" Masuk Islam
18.            Menemukan Islam di Saat Tersulit
20.            Wahyu Soeparno Putro: Hidayah Azan Subuh
27.            theology
28.            Perkembangan Islam di Eropa
29.            P O L I G A M I


                                       

PENTING : Jika Anda merasa website ini bermanfaat, mohon do'akan supaya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa Keluarga kami, dan memanjangkan umur keluarga kami dalam ketakwaan pada-Nya. Mohon do'akan juga supaya Allah selalu memberi Keluarga kami rezeki yang halal,melimpah,mudah dan berkah, penuh kesehatan dan waktu luang, supaya kami dapat memperbanyak amal shalih dengannya.
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :
Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya [sesama muslim] tanpa sepengetahuan saudaranya, melainkan malaikat akan berkata, “Dan bagimu juga kebaikan yang sama.”
(Hadits Shahih, Riwayat Muslim No. 4912)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.