Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan

Senin, 21 November 2011

Terjemahan Al-Qur'an SURAT 71. NUH - SURAT 72. AL JIN - SURAT 73. AL MUZZAMMIL - SURAT 74. AL MUDDATSTSIR - SURAT 75. AL QIYAAMAH - SURAT 76. AL INSAAN - SURAT 77. AL MURSALAAT - SURAT 78. AN NABA' - SURAT 79. AN NAAZI'AAT - SURAT 80. 'ABASA


SURAT 71. NUH
1.   Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan memerintahkan): "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih".
2.   Nuh berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu,
3.   (yaitu) sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepada-Nya dan taatlah kepadaku,
4.   niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan, kalau kamu mengetahui".
5.   Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang,
6.   maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran).
7.   Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.
8.   Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan,
9.   kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam,
10.            maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun,
11.            niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,
12.            dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.
13.            Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?
14.            Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
15.            Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?
16.            Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?
17.            Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya,
18.            kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya.
19.            Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan,
20.            supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu".
21.            Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai-ku, dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka,
22.            dan melakukan tipu-daya yang amat besar".
23.            Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwaa', yaghuts, ya'uq dan nasr".
24.            Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia); dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang lalim itu selain kesesatan.
25.            Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
26.            Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.
27.            Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir.
28.            Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang lalim itu selain kebinasaan".

SURAT 72. AL JIN

1.   Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya: sekumpulan jin telah mendengarkan (Al Qur'an), lalu mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Qur'an yang menakjubkan,
2.   (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami,
3.   dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak (pula) beranak.
4.   Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah,
5.   dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.
6.   Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
7.   Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah), bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul) pun,
8.   dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api,
9.   dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Tetapi sekarang barang siapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya).
10.            Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui (dengan adanya penjagaan itu) apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
11.            Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada (pula) yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
12.            Dan sesungguhnya kami mengetahui, bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan) Allah di muka bumi dan sekali-kali tidak (pula) dapat melepaskan diri (daripada) Nya dengan lari.
13.            Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk (Al Qur'an), kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan kesalahan.
14.            Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
15.            Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api neraka Jahanam".
16.            Dan bahwasanya: jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).
17.            Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.
18.            Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.
19.            Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadah), hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya.
20.            Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya".
21.            Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak (pula) sesuatu kemanfaatan".
22.            Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya".
23.            Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
24.            Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
25.            Katakanlah: "Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu, masa yang panjang?".
26.            (Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu.
27.            Kecuali kepada rasul yang diridai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.
28.            Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.

SURAT 73. AL MUZZAMMIL

1.   Hai orang yang berselimut (Muhammad),
2.   bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),
3.   (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit,
4.   atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-lahan.
5.   Sesungguhnya Kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
6.   Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyuk) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
7.   Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).
8.   Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.
9.   (Dia-lah) Tuhan masyrik dan magrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
10.            Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
11.            Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
12.            Karena sesungguhnya pada sisi Kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala,
13.            dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
14.            Pada hari bumi dan gunung-gunung bergoncangan, dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang beterbangan.
15.            Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kamu (hai orang kafir Mekah) seorang Rasul, yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana Kami telah mengutus (dahulu) seorang Rasul kepada Firaun.
16.            Maka Firaun mendurhakai Rasul itu, lalu Kami siksa dia dengan siksaan yang berat.
17.            Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban.
18.            Langit (pun) menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Adalah janji-Nya itu pasti terlaksana.
19.            Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan (yang menyampaikannya) kepada Tuhannya.
20.            Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

SURAT 74. AL MUDDATSTSIR
1.   Hai orang yang berkemul (berselimut),
2.   bangunlah, lalu berilah peringatan!
3.   dan Tuhanmu agungkanlah,
4.   dan pakaianmu bersihkanlah,
5.   dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah,
6.   dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
7.   Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
8.   Apabila ditiup sangkakala,
9.   maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,
10.            bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
11.            Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian.
12.            Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,
13.            dan anak-anak yang selalu bersama dia,
14.            dan Ku lapangkan baginya (rezeki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,
15.            kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya.
16.            Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Qur'an).
17.            Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
18.            Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya),
19.            maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,
20.            Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,
21.            Kemudian dia memikirkan,
22.            sesudah itu dia bermasam muka dan merengut,
23.            kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,
24.            lalu dia berkata: "(Al Qur'an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu),
25.            ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".
26.            Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.
27.            Tahukah kamu apa (neraka) Saqar itu?
28.            Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan.
29.            (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.
30.            Di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).
31.            Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
32.            Sekali-kali tidak, demi bulan,
33.            dan malam ketika telah berlalu,
34.            dan subuh apabila mulai terang.
35.            Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,
36.            sebagai ancaman bagi manusia.
37.            (yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
38.            Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
39.            kecuali golongan kanan,
40.            berada di dalam surga, mereka tanya menanya,
41.            tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,
42.            "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"
43.            Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat,
44.            dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
45.            dan adalah kami membicarakan yang batil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,
46.            dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,
47.            hingga datang kepada kami kematian".
48.            Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
49.            Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?",
50.            seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,
51.            lari daripada singa.
52.            Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
53.            Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat.
54.            Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah peringatan.
55.            Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al Qur'an).
56.            Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.

SURAT 75. AL QIYAAMAH

1.   Aku bersumpah dengan hari kiamat,
2.   dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya sendiri).
3.   Apakah manusia mengira, bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?
4.   Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan sempurna.
5.   Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.
6.   Ia bertanya: "Bilakah hari kiamat itu?"
7.   Maka apabila mata terbelalak (ketakutan),
8.   dan apabila bulan telah hilang cahayanya,
9.   dan matahari dan bulan dikumpulkan,
10.            pada hari itu manusia berkata: "Ke mana tempat lari?"
11.            Sekali-kali tidak! Tidak ada tempat berlindung!
12.            Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.
13.            Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
14.            Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri,
15.            meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
16.            Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Qur'an karena hendak cepat-cepat (menguasai) nya.
17.            Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.
18.            Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.
19.            Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah penjelasannya.
20.            Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu (hai manusia) mencintai kehidupan dunia,
21.            dan meninggalkan (kehidupan) akhirat.
22.            Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada hari itu berseri-seri.
23.            Kepada Tuhannyalah mereka melihat.
24.            Dan wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu muram,
25.            mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.
26.            Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan,
27.            dan dikatakan (kepadanya): "Siapakah yang dapat menyembuhkan?",
28.            dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan (dengan dunia),
29.            dan bertaut betis (kiri) dengan betis (kanan),
30.            kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
31.            Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al Qur'an) dan tidak mau mengerjakan salat,
32.            tetapi ia mendustakan (Rasul) dan berpaling (dari kebenaran),
33.            kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak (sombong).
34.            Kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu,
35.            kemudian kecelakaanlah bagimu (hai orang kafir) dan kecelakaanlah bagimu.
36.            Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?
37.            Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),
38.            kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya,
39.            lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki laki dan perempuan.
40.            Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?

SURAT 76. AL INSAAN
1.   Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?
2.   Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.
3.   Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
4.   Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.
5.   Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur.
6.   (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
7.   Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
8.   Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
9.   Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.
10.            Sesungguhnya Kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.
11.            Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati.
12.            Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera,
13.            di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
14.            Dan naungan (pohon-pohon surga itu) dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.
15.            Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca,
16.            (yaitu) kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
17.            Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.
18.            (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.
19.            Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan.
20.            Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
21.            Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.
22.            Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).
23.            Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur'an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.
24.            Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan) ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
25.            Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.
26.            Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang di malam hari.
27.            Sesungguhnya mereka (orang kafir) menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka, pada hari yang berat (hari akhirat).
28.            Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, apabila Kami menghendaki, Kami sungguh-sungguh mengganti (mereka) dengan orang-orang yang serupa dengan mereka.
29.            Sesungguhnya (ayat-ayat) ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki (kebaikan bagi dirinya) niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya.
30.            Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
31.            Dia memasukkan siapa yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya (surga). Dan bagi orang-orang lalim disediakan-Nya azab yang pedih.

SURAT 77. AL MURSALAAT
1.   Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
2.   dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
3.   dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
4.   dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya,
5.   dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
6.   untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,
7.   sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
8.   Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,
9.   dan apabila langit telah dibelah,
10.            dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
11.            dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
12.            (Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"
13.            Sampai hari keputusan.
14.            Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
15.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
16.            Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?
17.            Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.
18.            Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
19.            Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
20.            Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?,
21.            Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),
22.            sampai waktu yang ditentukan,
23.            lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
24.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
25.            Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,
26.            Orang-orang hidup dan orang-orang mati?,
27.            dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar?
28.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
29.            (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
30.            Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,
31.            yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".
32.            Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,
33.            seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
34.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
35.            Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),
36.            dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.
37.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
38.            Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
39.            Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
40.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
41.            Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.
42.            Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.
43.            (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
44.            Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
45.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
46.            (Dikatakan kepada orang-orang Kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
47.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
48.            Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ruku'lah", niscaya mereka tidak mau rukuk.
49.            Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
50.            Maka kepada perkataan apakah selain Al Qur'an ini mereka akan beriman?

SURAT 78. AN NABA'
1.   Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
2.   Tentang berita yang besar,
3.   yang mereka perselisihkan tentang ini.
4.   Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui,
5.   kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui.
6.   Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,
7.   dan gunung-gunung sebagai pasak?,
8.   dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,
9.   dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,
10.            dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,
11.            dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan,
12.            dan Kami bangun di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,
13.            dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari),
14.            dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah,
15.            supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan,
16.            dan kebun-kebun yang lebat?
17.            Sesungguhnya Hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan,
18.            yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok,
19.            dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu,
20.            dan dijalankanlah gunung-gunung maka menjadi fatamorganalah ia.
21.            Sesungguhnya neraka Jahanam itu (padanya) ada tempat pengintai,
22.            lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,
23.            mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya,
24.            mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman,
25.            selain air yang mendidih dan nanah,
26.            sebagai pembalasan yang setimpal.
27.            Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab,
28.            dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan sesungguh-sungguhnya,
29.            dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu kitab.
30.            Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab.
31.            Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
32.            (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
33.            dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
34.            dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
35.            Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula perkataan) dusta.
36.            Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
37.            Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.
38.            Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
39.            Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
40.            Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".

SURAT 79. AN NAAZI'AAT
1.   Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
2.   dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
3.   dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
4.   dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
5.   dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
6.   (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam,
7.   tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
8.   Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
9.   pandangannya tunduk.
10.            (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
11.            Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?"
12.            Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".
13.            Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,
14.            maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
15.            Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
16.            Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;
17.            "Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,
18.            dan katakanlah (kepada Firaun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)"
19.            Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
20.            Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
21.            Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai.
22.            Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
23.            Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.
24.            (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".
25.            Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
26.            Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
27.            Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya,
28.            Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,
29.            dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.
30.            Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.
31.            Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
32.            Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
33.            (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
34.            Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.
35.            Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
36.            dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
37.            Adapun orang yang melampaui batas,
38.            dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
39.            maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya).
40.            Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
41.            maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).
42.            (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya?.
43.            Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)?
44.            Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).
45.            Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit).
46.            Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.

SURAT 80. 'ABASA
1.   Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
2.   karena telah datang seorang buta kepadanya.
3.   Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).
4.   atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
5.   Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
6.   maka kamu melayaninya.
7.   Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
8.   Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
9.   sedang ia takut kepada (Allah),
10.            maka kamu mengabaikannya.
11.            Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
12.            maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
13.            di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
14.            yang ditinggikan lagi disucikan,
15.            di tangan para penulis (malaikat),
16.            yang mulia lagi berbakti.
17.            Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
18.            Dari apakah Allah menciptakannya?
19.            Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
20.            Kemudian Dia memudahkan jalannya,
21.            kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
22.            kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
23.            Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
24.            maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
25.            Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
26.            kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
27.            lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
28.            anggur dan sayur-sayuran,
29.            Zaitun dan pohon kurma,
30.            kebun-kebun (yang) lebat,
31.            dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
32.            untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
33.            Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
34.            pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,
35.            dari ibu dan bapaknya,
36.            dari istri dan anak-anaknya.
37.            Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
38.            Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
39.            tertawa dan gembira ria,
40.            dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,
41.            dan ditutup lagi oleh kegelapan.
42.            Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

You might also like:
TERJEMAHAN  ALQUR’AN 30 JUZ
2.   SURAT 3. ALI 'IMRAN             


You might also like:
You might also like:
   Kisah Mualaf
13.            Irene Handono: Menyaksikan
15.            Ketika "Rapper" Masuk Islam
18.            Menemukan Islam di Saat Tersulit
20.            Wahyu Soeparno Putro: Hidayah Azan Subuh
27.            theology
28.            Perkembangan Islam di Eropa
29.            P O L I G A M I

PENTING : jika Anda merasa website ini bermanfaat, mohon do'akan supaya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa Keluarga kami, dan memanjangkan umur keluarga kami dalam ketakwaan pada-Nya. Mohon do'akan juga supaya Allah selalu memberi Keluarga kami rezeki yang halal,melimpah,mudah dan berkah, penuh kesehatan dan waktu luang, supaya kami dapat memperbanyak amal shalih dengannya.
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :
Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya [sesama muslim] tanpa sepengetahuan saudaranya,
melainkan malaikat akan berkata, Dan bagimu juga kebaikan yang sama.
(Hadits Shahih, Riwayat Muslim No. 4912)
                                        

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.